ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် နည်းလမ်း

Wednesday, December 24, 2014 - 00:15

၁။    နည်းလမ်း (၂) မျိုးထဲမှကြိုက်နှစ်သက်ရာ နည်းလမ်းဖြင့် ကာယကံရှင်မှရွေးချယ်၍ CPA သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
၂။    DA (သို့) B.Com (သို့) B.Act ဘွဲ့ရသူများသည် သတင်းစာတွင် ခေါ်ယူသည့်အခါ CPA သင်တန်းတက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၃။    အဆိုပါ လျှောက်ထားသူများထဲမှ CPA သင်တန်းတက်ခွင့်ရသူများကို မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီမှ စီစစ်ရွးချယ်ပြီး ရွေးချယ်ခံရသူအနေဖြင့် အောက်ပါနည်းလမ်း (၂) မျိုးထဲမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နည်းလမ်းတစ်မျိုး ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
(က)   စာတွေ့ပြီးမြောက်မှ အလုပ်သင်ကြားမှုစနစ်
(ခ)    စာတွေ့နှင့် အလုပ်သင်ကြားမှုတပြိုက်နက်ဆောင်ရွက်စေသည့်စနစ်
၄။    အထက်အပိုဒ် ၃ (က) ပါစာတွေ့ပြီးမှလက်တွေ့အလုပ်သင်ဆင်းခွင့်ပြုသည့် စနစ်မှာ ယခု လက်ရှိကျင့်သုံးနေသည့် စနစ်ဖြစ်ပြီး CPA ပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်း နှစ်ပိုင်းစလုံး စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးပါက Audit firm တွင် လက်တွေ့အလုပ်သင် (၂) နှစ် သင်ယူခြင်း (သို့) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ NGOs များတွင် ဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်စေနိုင်ပါသည်။ Audit firm တွင် လက်တွေ့အလုပ်သင် (၂) နှစ်ဆင်းပြီးသူများမှာ Professional/ Ethical Test ဖြေဆို အောင်မြင်ပါက လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်လက်မှတ် CPA Practicing certificate ထုတ်ပေးပြီး CPA (full fledge) အဖြစ်ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် Practicing/ Non Practicing CPA များအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။    အစိုးရဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ NGOs များတွင်ဝန်ထမ်းအဖြစ်အလုပ် လုပ်ကိုင်သူအနေဖြင့် သတ်မှတ်ကာလပြည့်ပါကသတ်မှတ်သည့် အချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိစိစစ်ပြီးလိုအပ်ချက်များရှိနေပါက Audit firm သို့အလုပ်သင်စေလွှတ်ပြီး၊ ထို့နောက် Professional/ Ethical Test ဖြေဆိုအောင်မြင်ပါက လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် လက်မှတ် CPA Practicing certificate ထုတ်ပေးပြီး CPA (full fledge) အဖြစ်ရောက်ရှိ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် Practicing/ Non Practicing CPA များအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။    အထက်ပါအပိုဒ် ၃(ခ) ပါစာတွေ့လက်တွေ့တပြိုင်နက် ဆောင်ရွက်စေသည့် စနစ်မှာ စနစ်သစ်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားမှအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွင် လက်တွေ့အလုပ်သင်ဆင်းမည် (သို့) Audit firm တွင် အလုပ်သင်ဆင်းမည်ကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ CPA ပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်း ၂ ပိုင်းစလုံးစာသင်ကြားနေစဉ် ကာလအတွင်းမှာပင် အလုပ်သင် (၂) နှစ်ပြည့်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊ CPA နှစ်ပိုင်းစလုံး စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး လျှင် Professional/ Ethical Test ဖြေဆိုအောင်မြင်ပါက လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် လက်မှတ် CPA Practicing certificate ထုတ်ပေးပြီး CPA (full fledge) အဖြစ်ရောက်ရှိ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် Practicing/ Non Practicing CPA များ အဖြစ်ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။