ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဒေါ်စီစီချိန်
ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

ဒေါ်စီစီချိန်

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၈၇

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-*********

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၈၇

အီးမေးလ်

sisichein@oagmac.gov.mm

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

အခန်း ( -------- )၊ C- ---------- ------------အိမ်ရာ၊--------ရပ်ကွက်၊  နေပြည်တော်၊၊

ဌာနခွဲများ

 e-Government ဌာနခွဲ

အမည်

ဒေါ်နန်းခင်အေးမွန် (လက်ထောက်အတွင်းဝန်/ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၈

E-mail

 khinayemon.mon@gmail.com

အမည်

 -------------------(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇ -၃၄၀၇

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇

 

ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့်သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

အမည်

 ဒေါ်ခင်လပြည့်အေး(လက်ထောက်အတွင်းဝန်/ ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၈၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၃၂၈

E-mail

 khinlapyaeaye@gmail.com

အမည်

 ဒေါ်လွင်လွင်သူ (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၂၈၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

E-mail

 

 

မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊ ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

အမည်

ဒေါ်ရီရီမြင့် (ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-၃၄၀၇၅၉၇

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

E-mail

mayyilaymyint@gmail.com

အမည်

 ဒေါ်သန္တာမော် (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

 ၉၅-၆၇-******

အိမ်ဖုန်း

 ၉၅-၆၇-*******

ဖက်စ်

 ၉၅-၆၇-*******

E-mail 

 

 

ရုံးအဖွဲ့ (ဦးစီးရုံး၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ)

အမည်

ဒေါ် ကြည်ကြည်သော် (ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

E-mail

-

အမည်

 ဒေါ်သင်းသင်းအေး (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

 ၉၅-၆၇-******

အိမ်ဖုန်း

 ၉၅-၆၇-*******

ဖက်စ်

 ၉၅-၆၇-*******

E-mail 

 

 

အမည်

 

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇-*******

ဖက်စ်

 

E-mail