ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

  ဒေါ်စီစီချိန်
ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်/ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

ဒေါ်စီစီချိန်

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇ - ၄၀၇၂၈၇

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇ - ---------

မိုဘိုင်းဖုန်း

၉၅-၉-******

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၄၀၇၂၈၇

အီးမေးလ်

sisichein@gmail.com

ရုံးလိပ်စာ

ရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်

အိမ်လိမ်စာ

အခန်း ( -------- )၊ C- ---------- ------------အိမ်ရာ၊--------ရပ်ကွက်၊  နေပြည်တော်၊၊

ဌာနခွဲများ

ဦးစီးရုံး

အမည်

ဒေါ်လှလှချစ်(လက်ထောက်အတွင်းဝန်/ညွှန်ကြားရေးမှူ း)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇ -၄၀၇၃၂၈

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇ - ---------

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၄၀၇ ၃၂၈

အမည်

ဒေါ်ချိုချိုလွင်(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇ -၄၀၇၂၁၈

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇ - ---------

ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

အမည်

ဉီးအေးငွေ(လက်ထောက်အတွင်းဝန်/ညွှန်ကြားရေးမှူး)

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇ -၄၀၇ ၂၈၄

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇ - ---------

ဖက်စ်

၉၅-၆၇-၄၀၇ ၃၂၈

အမည်

 *****၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

၉၅-၆၇ -******

အိမ်ဖုန်း

၉၅-၆၇ - ---------

မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

အမည်

  ဒေါ်ရီရီမြင့် ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

ရုံးဖုန်း

 ၉၅-၆၇ -၄၀၇ ၃၂၄

အိမ်ဖုန်း

 ၉၅-၆၇ - ---------

ဖက်စ်

 ၉၅-၆၇-****