ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

၁၅-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း