ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

၁၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် “စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး(SAI) ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမူဘောင် (Performance Measurement Framework (SAI PMF) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိမှတ်ဖွယ်ရာများနှင့်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရပ်များ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အသိပညာမျှဝေဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း