၉-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဦးတင်ဦးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် စာရင်းစစ်ရုံးမှ ဝန်ထမ်းများ တွေ့ဆုံခြင်း