လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်းအမှတ်စဉ် - ၄၆ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းအမှတ်စဉ်-၂၃၃ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားများကျင်းပခြင်း