ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ (တာဝန်ခံ)ညွှန်ကြားရေးမှူးများ တွေ့ဆုံခြင်း