မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအသင်း (၁၄) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်တက်ရောက်ခြင်း