အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်- ၂၃၂ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား