ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း