ထိုင္းနိုင္ငံ Department of Business Development ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ုပ္ရုံးသို႔ Study Visit လာေရာက္

ထိုင္းနိုင္ငံ၊ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ    ဦးစီးဌာနမွ Accounting Supervision Division ၏ Director ျဖစ္သူ Mrs. Sorada Lertharpachit ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ “Role on Strengthening and Supervising Accounting Professions in Myanmar” နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ၂၀၁၈ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉:၃၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ Study Visit လာေရာက္ခဲ့ရာ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေဆာင္ေသာတာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး Accounting Professions အခန္းက႑ နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။