လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္ (ပထမပိုင္း) အမွတ္စဥ္-၄၃ စာေမးပြဲတြင္ ဘာသာရပ္အလုိက္ ထူးခ်ြန္ဆုရရွိသူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း