ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအႀကီးအမွဴးေျပာင္းေရႊ႕ခန္႕ထားျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴးမ်ားခန့္ထားျခင္း