အမ်ားနွင့္ဆိုင္ေသာ စာရင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရပ္နားသူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း