အများနှင့်ဆိုင်သော စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရပ်နားသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း