နိုင်ငံတကာ စာရင်းစစ်စံများ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ပြဌာန်းခြင်း