နိုင္ငံတကာ စာရင္းစစ္စံမ်ား လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ ျပဌာန္းျခင္း