အေသးစားနွင့္ အလယ္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအစီရင္ခံျခင္း စံမ်ား