နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာစံများ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် ပြဌာန်းခြင်း