နိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းဆုိင္ရာစံမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ျပဌာန္းျခငး္