ျမန္မာႏိုင္ငံလက္မွတ္ရ ျပည္သူ့စာရငး္ကိုင္ ၂၉၀ ကို ASEAN CPA လက္မွတ္မ်ားခ်ီးျမွင့္