မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် ၂၉၀ ကို ASEAN CPA လက်မှတ်များချီးမြှင့်