ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း ေျမာက္ဦးခရိုင္ ျမိဳ့နယ္စာရင္းစစ္ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ့ဆံု