ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး ၊ ေမာင္ေတာခရိုင္တို့မွ စာရင္းစစ္ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု