ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးေမာ္သန္းသည္ EU/GOPA ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံ ေတြ႕ဆုံ

၁။      ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းသည္ EU/GOPA မွ Programme Manager ျဖစ္သူ Ms. Olivia Franck ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။                                            

၂။      ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ EU/GOPA (My Governance) တို႔ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္မႈ အေျခ အေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ National Legal Expert ႏွင့္ National Audit Expert ခန္႔အပ္ေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၃။      အဆိုပါေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ (စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန) ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။