ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးေမာ္သန္း သံတြဲခရိုင္ႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္မွစာရင္းစစ္ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု