အေျခခံစာရင္းကိုင္ႏွင့္ ရံုးလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၃၀) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့

၁။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ( ၁၅ )ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ၌ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ စုေပါင္းခန္းမတြင္ အေျခခံစာရင္းကိုင္ႏွင့္ ရံုးလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၃၀) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္စား အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္ လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သင္တန္းကထိက မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ(၂၂၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ အခမ္းအနားတြင္ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္က ေအာက္ပါအတိုင္း လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္-

- ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးရွိ အထူးသျဖင့္ စာရင္းဌာနစိတ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းမွသင္ၾကားေပးလိုက္သည့္ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိအလုပ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ အခါ တခ်ိဳ႕အရာမ်ားတြင္ ကြာဟမႈမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊

- ေက်ာင္းမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလိုက္သည့္ ပညာရပ္မ်ားသည္ knowledge ေလာက္သာ ရရွိၿပီး၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္သည့္အခါ Skill ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အထိရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊

- အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စာရင္း၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရသည့္ စာရင္းပညာရပ္ မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀စြာျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

- ယခင္က ရန္ကုန္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အေျခခံအဆင့္သင္တန္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၄)ႀကိမ္၊ အလယ္အဆင့္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ယခုအခါ ေနျပည္ေတာ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းခန္းႏွင့္ ကထိကအကန္႔အသတ္ မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂) ၾကိမ္ႏွင့္ (၁) ႀကိမ္စီသာအသီးသီး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊

- တခ်ဳိ႕ဌာနမ်ားတြင္ ဤသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးမွသာ ရာထူးတိုးေပးရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ Criteria တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္မရေသး၍ မတက္ၾကရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက်န္ရွိေနေၾကာင္း၊

- လက္ရွိျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ လက္ထက္တြင္ သင္တန္းသားဦးေရ အကန္႔အသတ္ ျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေနရျခင္းကို ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ အၿငိမ္းစားယူသြားၾကသည့္ ဤရံုးမွ အရာရွိႀကီးမ်ားက ဤရံုး၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအတိုင္း သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲကို ဤရံုးမွ တာ၀န္ယူစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ပိုမိုရရွိေစခဲ့ေၾကာင္း၊

- မိခင္ဌာနမ်ားက သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား၏ လုပ္အား အဆံုးရႈံးခံ၍ ေစလႊတ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား၏ လစ္ဟာသြားသည့္ အလုပ္မ်ားကို အျခားသူမ်ားက ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနရေၾကာင္း၊

- မိခင္ဌာနမွ သင္တန္းကာလအတြင္း လုပ္အားဆံုးရႈံးခံ၍ သင္တန္းေစလႊတ္ရျခင္းျဖစ္ ၍ သင္တန္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ သင္ၾကားေပးလိုက္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

- မိခင္ဌာနမ်ား၏ သင္တန္းေစလႊတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္ေျမာက္ေစရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ လိုခ်င္စိတ္ျပင္းျပစြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ရိုးသား၊ ႀကိဳးစား၊ ေျဖာင့္မတ္၊ မွန္ကန္စြာ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ကိုင္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊

- သင္တန္းကာလတြင္ အဓိကအားျဖင့္ လိုခ်င္စိတ္ရွိရန္၊ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ထိထိမိမိ ေလ့လာဆည္းပူးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိဌာနတြင္ လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသည့္ ကထိကမ်ားကို ေမးျမန္းၾကၿပီး သင္တန္း တက္ေရာက္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပည့္၀ေစရန္ ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း၊

၄။ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။