ျပည္သူ့အတြက္ ဒုတိယ (၁)နွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္