ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးေမာ္သန္းသည္ EU မွ Public Finance Management Expert ျဖစ္သူ Mr.Thomas Thomsen ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

၁။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းသည္ EU မွ Public Finance Management Expert ျဖစ္သူ Mr. Thomas Thomsen ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

၂။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ EU မွ ဤရုံးအား Technical Assistance ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ToR သေဘာတူညီခ်က္အရ ဤရုံး၏ Strategic Plan၊ HR Plan ေရးဆြဲေရး တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (စစ္ေဆးေရး) ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။