ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ့ရွိဌာနဆိုင္ရာရုံးမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစရန္ပူတာအိုမွစာရင္းစစ္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေခါင္လန္ဖူးသို႔ေစလႊတ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာ ရုံးမ်ားသို႔ စာရင္းစစ္ေဆးေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းျခင္း