၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္ (ဒုတိယပိုင္း) သင္တန္း ဆင္းပြဲ အခမ္းအနား

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္   

 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊   မတ္လ ( ၂၉ ) ရက္

၁။       ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ( ၂၉ ) ရက္ေန႔ နံနက္   ၀၉း၀၀   နာရီ၌ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ စုေပါင္းခန္းမတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္ (ဒုတိယပိုင္း) သင္တန္း ဆင္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ တက္ေရာက္ ၍ သင္တန္းဆင္းလမ္းညႊန္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂။       အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သင္တန္းကထိက မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၁၃၁) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၃။       အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က ေအာက္ပါ တို႔ကို လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္-

-        စီးပြားေရးစနစ္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို အေျခခံသည့္ စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ၏ မွန္ကန္တိက်ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားသည္ လုပ္ငန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ဆံုးရႈံးမႈကို ေဖာ္ညႊန္းေနေၾကာင္း၊

-        ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူသားစြမ္းရည္အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စာရင္းပညာ တတ္ကၽြမ္းသူမ်ား အမ်ားအျပား ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊    

-        ျပည္ပမွ Grants, Aids, Loans မ်ား အမ်ားအျပား ရရွိလ်က္ရွိၿပီး ယင္းေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ စစ္ေဆးရန္အတြက္ စာရင္း ပညာရွင္ အမ်ားအျပား လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊

-        စာရင္းပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းပညာဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ျပည့္၀ေနရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ေစာင့္ထိန္းေနရမည့္ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ား စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊

-        စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္မွတ္အေနျဖင့္ အမွတ္(၄၀)သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ ေျဖဆိုရမည့္ ဘာသာရပ္(၆)ခုကို Module 1, Module 2, ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျပီး Accounting ၊ Auditing ႏွင့္ Costing ဘာသာရပ္တို႔ကို Module 1၊ Financial Reporting ၊ Financial and Service Regulations ႏွင့္ Information & Communication Technology and System Development ဘာသာရပ္တုိ႔ကို Module 2 အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ထားျပီး ကနဦးေျဖဆုိခ်ိန္မွာ ဘာသာရပ္အားလုံး ေျဖဆုိၾကရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ Module တစ္ခုထဲမွ ဘာသာရပ္အားလုံးေအာင္ျမင္ၿပီး အျခား Module တစ္ခု ထဲမွ ဘာသာရပ္တစ္ခုခု က်ရႈံးခဲဲ့လွ်င္ Module တစ္ခုေအာင္ျမင္သည္ဟု သတ္မွတ္ ေၾကာင္း၊ က်ရံႈးသည့္ Module ထဲမွ ဘာသာရပ္ အားလုံးအား တစ္ဆက္တည္း ၃ ႀကိမ္အထိ ျပန္လည္ေျဖဆုိုခြင့္ျပဳထားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ ကနဦး စာေမးပြဲေျဖဆုိသည့္အတုိင္း ဘာသာရပ္ အားလုံးကို ျပန္လည္ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

-        က်ရႈံးသည့္ Module တြင္ပါ၀င္သည့္ဘာသာရပ္တုိင္း ၂၀ မွတ္ အနည္းဆုံး ရရွိၿပီး တစ္ဘာသာျခင္း ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၂၅ မွတ္ရွိရန္လိုေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ က်န္ Module ကို ေအာင္ျမင္သည္ဟုသတ္မွတ္ေၾကာင္း၊      

-        စာေမးပြဲ၏ အဆင့္အတန္း၊ ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ ၾကေစလိုေၾကာင္း၊

-        မိမိတို႔ နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ျပသၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊

၄။       သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို နံနက္   ၀၉ း ၃၀  နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။