ဒီပလိုမာစာရင္းကိုင္(ဒုတိယပိုင္း)သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၃၉)-D ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၏ သင္တန္းအစီအစဥ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း