အဆင့္ျမင့္ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ရုံးလုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္မႈသင္တန္းအမွတ္ စဥ္(၉၇)စာေမးပြဲ၏ သင္တန္းဆင္းအရည္အခ်င္းအဆင့္ထုတ္ျပန္ျခင္း