ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

Time Table For Qualifying to be recognized as CPA

Monday, November 18, 2019 - 16:15

အကြောင်းအရာ။                        အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကျင်းပရန်ကိစ္စ

၁။         မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၏ ၂၀-၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၁၅) အရ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှ အောက်ဖော်ပြပါ စာရင်းပညာဆိုင်ရာလက်မှတ် ရရှိထားသည့်နိုင်ငံသားများအား လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်-

            (က)     ACCA ၏စာမေးပွဲအားလုံး အောင်မြင်ပြီးသူများ

            (ခ)       CIMA ၏စာမေးပွဲအားလုံး အောင်မြင်ပြီးသူများ

(ဂ)       အထက်အပိုဒ်ခွဲ (က)၊ (ခ) တို့နှင့် အဆင့်တူသော နိုင်ငံခြားစာရင်းပညာဆိုင်ရာ လက်မှတ်ရရှိ ထားသူများ

၂။         အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်း၊ အမှတ် ၁/၁၉၊ သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်-   

စဉ်

ရက်စွဲ

အချိန်

ဘာသာရပ်

(က)

၁၅-၁-၂၀၂၀

၁၀ း ၀၀ နာရီ မှ ၁၃ း ၀၀ နာရီထိ

Commercial & Industrial Laws

(ခ)

၁၆-၁-၂၀၂၀

၁၀ း ၀၀ နာရီ မှ ၁၃ း ၀၀ နာရီထိ

Taxation

(ဂ)

၁၇-၁-၂၀၂၀

၁၀ း ၀၀ နာရီ မှ ၁၃ း ၀၀ နာရီထိ

Practical Auditing I & II

၃။         Commercial & Industrial Laws နှင့် Taxation ဘာသာရပ်များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် လည်းကောင်း၊ Practical Auditing I & II ဘာသာရပ်ကို English ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း ဖြေဆို ရပါမည်။ စာမေးပွဲသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ပူးတွဲဖော်ပြထားပါသည်။

၄။         သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသော အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုလိုသူများသည် အထက်အပိုဒ် (၂)ပါလိပ်စာတွင် လျှောက်လွှာကြေး ကျပ် ၁,၀၀၀၊ စာမေးပွဲကြေး ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ ပေးသွင်း၍ ၁၈-၁၁-၂၀၁၉ နေ့မှ ၂၉-၁၁-၂၀၁၉ နေ့အတွင်း လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူအမည်စာရင်းကို ၂၀-၁၂-၂၀၁၉ နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပါမည်။                                    

 

စာစစ်ကော်မတီ

မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ