၂၀၂၂ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် တင်ပြရမည့် CPD နာရီ သတ်မှတ်ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း