၂၀၂၁ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းမှအပဖြစ်သော စာရင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လုပ်ငန်းများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း