၂၀၂၁ ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း