၂၀၂၁ ပြက္ခဒိန်နှစ်တွင် အများပြည်သူသို့ စာရင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရပ်နားသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း