၂၀၂၁ ခု ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးရန် ကာလတိုးမြင့်သတ်မှတ်သည့် ရုံးအမိန့်