အများနှင့်ဆိုင်သော စာရင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း