လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၄၄) ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း