လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း) အမှတ်စဉ်- ၄၆ သင်တန်းအစီအစဉ်(Revised Plan) ထုတ်ပြန်ခြင်း