လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်း အမှတ်စဉ် - ၄၆ သင်တန်းသားအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စ