လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) အမှတ်စဉ်-၄၃ စာမေးပွဲအောင်စာရင်း