လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်များအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း