လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် ပထမပိုင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ် ၄၃ သင်တန်းသားလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း အတွက် ရုံးအမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း