လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) အမှတ်စဉ် -၄၀ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) အမှတ်စဉ် -၄၀ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း