ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

 

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း သင်တန်းတက်ရောက်မှု ၆၀%မပြည့်မီ၍ သင်တန်းပြန်လည်တက်ရောက်ခြင်းအတွက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Friday, July 18, 2014 - 00:15