လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် သင်တန်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ