လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း) အမှတ်စဉ် ၃၉ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း) အမှတ်စဉ် ၃၉ အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း