ယခင်

ယခင်စာရင်းစစ်ချုပ်များ

ဦးစံလွင်   
နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်
(၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၈)

ဦးစန်းမောင်
စာရင်းစစ်ချုပ် (၁၉၆၈ မှ ၁၉၇၄)
ပြည်သူ့လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌ
(၁၉၇၄ မှ ၁၉၈၆)

ဦးအုန်းတင်
ပြည်သူ့လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌ
(၁၉၈၆ မှ ၁၉၈၈)
ဦးခင်ဇော်
စာရင်းစစ်ချုပ်
(၁၉၈၈ မှ ၁၉၉၄)
ဦးအောင်ခင်တင့်
စာရင်းစစ်ချုပ်
(၁၉၉၄ မှ ၁၉၉၈)
ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်အေး
နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်
(၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၃)
ဦးလွန်းမောင်
စာရင်းစစ်ချုပ်(၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၁ထိ)
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်
(၂၀၁၁ မှ ၂၈-၈-၂၀၁၂ထိ)
ဦးသိန်းထိုက်
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်
(၇-၉-၂၀၁၂ မှ ၃-၅-၂၀၁၅ ထိ)
ဦးမျိုးမြင့်
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်
(၁၃.၁.၂၀၁၆ မှ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ထိ)