ယခင္

ယခင္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ား

ဦးစံလြင္   
နိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
(၁၉၄၈ မွ ၁၉၆၈)

ဦးစန္းေမာင္
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ (၁၉၆၈ မွ ၁၉၇၄)
ျပည္သူ႕လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ
(၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၆)

ဦးအုန္းတင္
ျပည္သူ႕လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ
(၁၉၈၆ မွ ၁၉၈၈)
ဦးခင္ေဇာ္
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
(၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၄)
ဦးေအာင္ခင္တင့္
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
(၁၉၉၄ မွ ၁၉၉၈)
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ေအး
ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
(၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၃)
ဦးလြန္းေမာင္
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္(၂၀၀၃ မွ ၂၀၁၁ထိ)
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
(၂၀၁၁ မွ ၂၈-၈-၂၀၁၂ထိ)
ဦးသိန္းထုိက္
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
(၇-၉-၂၀၁၂ မွ ၃-၅-၂၀၁၅ ထိ)
ဦးမ်ိဳးျမင့္
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
(၁၃.၁.၂၀၁၆ မွ ၂၉-၃-၂၀၁၆ ထိ)