မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားရမည့် ကာလ သတ်မှတ်ခြင်း