ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်း အမှတ်စဥ် (၄၁) သင်တန်းသားအမည်စာရင်းပေးသွင်းရန်နှင့် သင်တန်းသားအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန်ကိစ္စ