ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း) သင်တန်း အမှတ်စဉ် -၃၉ စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း